LIBERALŲ SĄJŪDIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS
Kalvarijos skyrius
tn       td     tr

LIETUVOS RESPUBLIKOS LIBERALŲ SĄJŪDŽIO

KALVARIJOS SKYRIAUS

   NUOSTATAI

1. Bendroji dalis

1.1. Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio  Kalvarijos skyrius (toliau - Skyrius) yra teritorinis Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio (toliau – Partijos) padalinys, turintis savo organizacinę struktūrą.

1.2. Skyrius veikia vadovaudamasis Partijos programa, Partijos įstatais ir Partijos įstatams neprieštaraujančiais Partijos valdyboje (toliau - Valdyba) įregistruotais Skyriaus nuostatais, Partijos suvažiavimo, Partijos tarybos (toliau – Taryba) bei Valdybos sprendimais.

1.3. Skyrius steigiamas Valdybos nustatyta tvarka steigiamajame Skyriaus susirinkime, kuriame patvirtinami Skyriaus nuostatai ir sudaromos juose numatytos Skyriaus institucijos. Skyrių registruoja Valdyba.

2. Skyriaus veiklos tikslai ir uždaviniai

2.1. Skyriaus tikslai:

2.1.1. Skleisti ir įgyvendinti šiuolaikinio liberalizmo ir pilietinės visuomenės idėjas, padėti išreikšti Lietuvos Respublikos piliečių politinę valią, aktyviai dalyvauti įgyvendinant valstybės valdžią ir savivaldos teisę, tenkinti Partijos narių politinius interesus.

2.1.2. Organizuoti ir vienyti Skyriaus narius bendrai veiklai siekiant Partijos tikslų, įgyvendinant Partijos uždavinius ir programas.

2.1.3. Dalyvauti įgyvendinant savivaldos teisę, organizuoti ir vykdyti rinkimų (referendumo) kampanijas.

2.1.4. Plėtoti Partijos ir Skyriaus ryšius su visuomene.

2.1.5. Palaikyti nuolatinius ryšius su Skyriaus teritorijoje Partijos iškeltais Seimo nariais bei savivaldybės tarybos nariais, teikti pagalbą jų veiklai.

2.2. Siekdamas šių tikslų, Skyrius :

2.2.1. Politinėmis priemonėmis gina savo narių ir atstovaujamųjų interesus.

2.2.2. Rengia mitingus, demonstracijas ir kitus susirinkimus įstatymų nustatyta tvarka ir juose dalyvauja.

2.2.3. Savo kompetencijos ribose dalyvauja Lietuvos Respublikos Seimo, Respublikos Prezidento, savivaldybių tarybų rinkimuose, rinkimuose į Europos Parlamentą, referendumuose.

2.2.4. Konsultuojasi su kitų Lietuvos politinių partijų vietiniais Skyriais ir Partijos įstatų nustatyta tvarka sudaro koalicijas.

2.2.5. Organizuoja renginius, konkursus, turnyrus, vasaros stovyklas.

 

3. Skyriaus nariai. Įstojimo į Partiją ir išstojimo, pašalinimo iš jos sąlygos ir tvarka

3.1. Partijos nariu, priklausančiu Skyriui (toliau - Skyriaus narys) gali būti Lietuvos Respublikos pilietis, sulaukęs 18 metų, nepriklausantis jokiai kitai politinei partijai, vykdantis raštu duotą įsipareigojimą laikytis Partijos programos ir Partijos įstatų bei savo veiklą grindžiantis teisės ir moralės normomis. Skyriaus nariai yra tie Partijos nariai, kurie įstoja į Partiją Skyriuje ar pereina į Skyrių Partijos įstatų bei Valdybos nustatyta tvarka.

3.2. Asmuo, norintis tapti Skyriaus nariu, Skyriui pateikia Valdybos nustatytos formos raštišką prašymą, kuriame įsipareigoja laikytis Partijos programos, įstatų ir šių nuostatų, bei dviejų Partijos narių rekomendacijas.

3.3. Prašymus tapti Skyriaus nariu svarsto ir sprendimus dėl jų priima Skyriaus taryba artimiausiame atitinkamos institucijos posėdyje, išskyrus atvejus, kai motyvuotu sprendimu tokio sprendimo priėmimas atidedamas iki kito posėdžio, kuris turi įvykti ne vėliau kaip per 30 dienų. Priėmęs teigiamą sprendimą, Skyrius per tris darbo dienas privalo informuoti Partijos sekretoriatą (toliau – sekretoriatas).

3.4. Sprendimas, kuriuo patenkinamas asmens prašymas tapti Partijos nariu, įsigalioja po 14 dienų nuo jo priėmimo dienos, išskyrus atvejus, kai jis Partijos įstatų nustatyta tvarka apskundžiamas Partijos etikos komisijai (toliau – Etikos komisija). Narys registruojamas Skyriuje. Nario anketa saugoma Skyriuje, jos kopija – sekretoriate. Nario mokestis mokamas Tarybos nustatyta tvarka.

3.5. Skyriaus nariui pageidaujant, jam išduodamas Valdybos nustatytos formos Partijos nario pažymėjimas.

3.6. Skyriaus narys išstoja iš Partijos, raštu informavęs Skyrių arba Valdybą.

3.7. Partijos įstatus pažeidęs Skyriaus narys gali būti pašalintas iš Partijos motyvuotu Valdybos sprendimu.

3.8. Iš Partijos pašalintas asmuo į Partiją stoti gali po vienerių metų nuo pašalinimo dienos.

3.9. Skyriaus narys sustabdo savo narystę Partijoje apie sustabdymo priežastis raštu informavęs Skyrių arba Valdybą. Tokio asmens narystė Partijoje atkuriama jo raštišku pareiškimu.

3.10. Skyriaus narys, nustatyta tvarka nesumokėjęs Partijos nario mokesčio, laikomas sustabdžiusiu narystęPartijoje. Jei narystės sustabdymas šiuos pagrindu trunka vienerius metus jis laikomas netekusiu narystės Partijoje.

3.11. Skyriaus nario narystę gali sustabdyti Skyriaus taryba arba Valdyba. Sprendime dėl asmens narystės Partijoje sustabdymo nurodomos aplinkybės, kurioms iki nustatyto termino pasikeitus, asmens narystė Partijoje galės būti atkurta. Šioms aplinkybėms iki nustatyto termino nepasikeitus, sprendimą dėl asmens narystės Partijoje priėmusi Skyriaus taryba turi priimti sprendimą dėl narystės Partijoje sustabdymo pratęsimo arba kreiptis į Valdybą dėl asmens pašalinimo iš Partijos. Narystė Partijoje atkuriama institucijos, priėmusios sprendimą dėl narystės sustabdymo, sprendimu.

3.12. Skyrius negali sustabdyti narystės asmenims, Suvažiavime išrinktiems partijos organų nariais, kurių narystė Partijoje gali būti sustabdoma arba jie gali būti pašalinami iš Partijos tik motyvuotu Valdybos sprendimu, jei už tai balsuoja ne mažiau kaip 3/5 visų Valdybos narių.

3.13. Asmuo, kuris yra sustabdęs savo narystę Partijoje arba kurio narystė Partijoje yra sustabdyta, netenka užimamų pareigų Partijos organuose bei Skyriaus institucijose, negali rinkti ir būti į juos renkamas, vykdyti jų pavedimų bei negali turėti kitų Partijos nario teisių ir pareigų. Jam išlieka teisė kreiptis dėl narystės Partijoje atkūrimo, išstojimo iš Partijos bei ginčyti sprendimus dėl narystės Partijoje sustabdymo.

3.14. Valdybos ar Skyriaus tarybos sprendimas dėl narystės Partijoje per 14 dienų  nuo tokio sprendimo priėmimo dienos gali būti apskųstas  Etikos komisijai, kuri skundą gali arba atmesti, arba rekomenduoti Valdybai (Skyriaus institucijai) sprendimą pakeisti. Sprendimo dėl narystės Partijoje apskundimas neturi įtakos jo galiojimui.

3.15. Skyriaus narys iš vieno skyriaus į kitą pereina Valdybos nustatyta tvarka,

3.16. Apie narystės netekimą jos netekusį asmenį jo nurodytu adresu informuoja sekretoriatas.

3.17. Asmuo, kuris nėra Partijos narys, gali būti pripažįstamas Partijos draugu. Partijos draugo statusą bei jo įgijimo tvarką nustato Taryba. Duomenis apie Partijos draugus tvarko Skyriaus sekretorius.

4. Skyriaus narių teisės ir pareigos

4.1. Skyriaus narys šių įstatų nustatyta tvarka turi teisę:

4.1.1. rinkti ir būti išrinktas į Partijos organus ir Skyriaus institucijas, išskyrus šių nuostatų 4.2 ir 4.3 punktuose nustatytais atvejais;

4.1.2. reikšti nuomonę ir teikti pasiūlymus visais Partijos ir Skyriaus veiklos klausimais;

4.1.3. dalyvauti visų Partijos organų ir Skyriaus institucijų posėdžiuose ir susirinkimuose;

4.1.4. siūlyti Partijos kandidatus ir būti iškeltas Partijos kandidatu į valstybės, Europos Sąjungos ir Kalvarijos savivaldybės valdžios ir valdymo institucijas;

4.1.5. gauti Partijos paramą keliant savo kandidatūrą Respublikos Prezidento, Seimo, savivaldybių tarybų rinkimuose bei rinkimuose į Europos Parlamentą;

4.1.6. gauti informaciją apie Partijos ir Skyriaus veiklą;

4.1.7. inicijuoti Partijos frakcijų ir Partijos narių grupių steigimą;

4.1.8. sustabdyti ir atkurti narystę Partijoje;

4.1.9. išstoti iš Partijos;

4.1.10. atstovauti įgaliojimus suteikusiam Partijos organui arba Skyriaus institucijai.

4.1.11. teikti Partijai savanoriškas aukas;

4.1.12. reikalauti, kad būtų laikomasi šių įstatų.

4.2. Į Partiją priimtas asmuo 3 mėnesius nuo jo priėmimo dienos neturi teisės rinkti ir būti išrinktas į Partijos organus ir skyriaus institucijas. Šis apribojimas netaikomas skyriaus steigėjams.

4.3. Iš vieno skyriaus į kitą perėjęs Partijos narys 3 mėnesius nuo jo perėjimo dienos neturi teisės rinkti ir būti išrinktas į skyriaus institucijas.

4.4. Skyriaus nario pareigos:

4.4.1. laikytis Partijos įstatų bei šių nuostatų reikalavimų, vykdyti Partijos programą bei jos organų ir Skyriaus institucijų sprendimus;

4.4.2. dalyvauti Partijos, Skyriaus bei Partijos grupių, kurių narys jis yra, veikloje;

4.4.3. nustatyta tvarka mokėti Partijos nario mokestį.

4.5. Skyriaus narys, negavęs įgalioto Partijos organo ar Skyriaus institucijos sutikimo, negali būti kitų politinių partijų keliamas kandidatu rinkimuose ar jų deleguojamas į valdžios ir valdymo institucijas.

4.6. Skyriaus nariai, kurie yra keliami Partijos kandidatais rinkimuose arba deleguojami į darbą valdžios ir valdymo institucijose, jį keliančios arba deleguojančios institucijos reikalavimu privalo būti deklaravę savo turtą, pajamas ir interesus Valdybos nustatyta tvarka.

5. Skyriaus struktūra

5.1. Skyriuje sudaromos šios institucijos:

5.1.1. Susirinkimas arba konferencija;

5.1.2. Skyriaus pirmininkas;

5.1.3. Skyriaus pavaduotojai;

5.1.4. Skyriaus sekretorius;

5.1.5. Skyriaus kontrolierius;

5.1.6. Skyriaus tarybą sudaro 15 narių;

5.2. Jei dėl didelio narių skaičiaus sudėtinga surengti Susirinkimus, vietoj jų Susirinkimas gali nutarti šaukti Skyriaus konferencijas.

5.3. Skyriaus poskyriai (toliau – Poskyriai) yra teritoriniai Skyriaus padaliniai, kuriuos gali sudaryti Susirinkimas ir kurie veikia pagal Susirinkimo nustatytą tvarką.

5.4. Jei kuris nors Skyriaus narys pasitraukia iš Skyriuje renkamos ar sudaromos Skyriaus institucijos, šios institucijos sudėtis papildoma pirmuoju iš eilės į jos sudėtį nepatekusiu ir jos veikloje sutikusiu dalyvauti pretendentu. Esant vienodoms kelių asmenų teisėms užimti vakuojančią vietą, pirmenybė suteikiama vyresniam pagal amžių asmeniui.

6. Skyriaus susirinkimas (konferencija)

6.1. Susirinkimas (konferencija) šaukiamas ne rečiau kaip vieną kartą per šešis mėnesius. Susirinkimas (konferencija) taip pat turi būti šaukiamas ne mažiau kaip vieno ketvirtadalio Skyriaus narių, pateikusių jo darbotvarkę ir pagal ją numatytų priimti sprendimų projektus, reikalavimu. Susirinkimą šaukia. Apie jo laiką, vietą bei dienotvarkę informuojami visi Skyriaus nariai ne vėliau kaip prieš tris dienas.

6.2. Skyriaus narių atstovavimo konferencijoje pagal poskyrius kvotas nustato Skyriaus taryba.

6.3. Konferencijos delegato statusą pagal pareigas turi Skyriaus pirmininkas, Skyriaus pirmininko pavaduotojai, Skyriaus kontrolės komisijos nariai, Skyriaus sekretorius, Partijos frakcijos Kalvarijos savivaldybės taryboje nariai.

6.4. Susirinkimas (konferencija):

6.4.1. priima ir keičia Skyriaus nuostatus;

6.4.2. tvirtina Susirinkimo (konferencijos) pirmininką (-us);

6.4.3. renka Skyriaus pirmininką ir skyriaus kontrolierių bei gali juos atšaukti;

6.4.4. renka Skyriaus tarybos narius;

6.4.5. Skyriaus pirmininko teikimu tvirtina Skyriaus pirmininko pavaduotojus;

6.4.6. Skyriaus pirmininko teikimu tvirtina Skyriaus sekretorių;

6.4.7. renka Skyriaus atstovus į Partijos suvažiavimą ir Tarybą;

6.4.8. renka ar kitaip deleguoja atstovus į Partijos regiono koordinacinę tarybą;

6.4.9. teikia Valdybai Skyriaus siūlomus kandidatus rinkimuose į Seimą ir Europos Parlamentą;

6.4.10. teikia Tarybai tvirtinti į skyriaus veiklos teritorijoje renkamos savivaldybės tarybos bei kitų renkamų savivaldybės institucijų narius Partijos keliamus kandidatus ir jų sąrašus arba, jei savivaldybės teritorijoje veikia daugiau nei vienas skyrius, siūlo juos teikti skyrių veiklą koordinuojančiai institucijai;

6.4.11. išklauso Skyriaus narių – Kalvarijos savivaldybės valdžios ir valdymo institucijų narių ataskaitas apie jų veiklą šiose institucijose;

6.4.12. gali svarstyti ir spręsti bet kokius kitus su Skyriaus veikla susijusius klausimus.

6.5. Susirinkimo (konferencijos) sprendimai priimami paprastąja dalyvaujančių Susirinkime (konferencijoje) balsų dauguma.

6.6. Įvykus Susirinkimui (konferencijai) Skyriaus pirmininkas per septynias dienas pateikia  sekretoriatui protokolo ir priimtų sprendimų nuorašus.

7. Skyriaus taryba

7.1. Skyriaus taryba yra Skyriaus institucija, veikianti tarp Susirinkimų (konferencijų).

7.2.Skyriaus tarybą sudaro 15 narių:

7.2.1. Skyriaus pirmininkas;

7.2.2. Skyriaus pirmininko 3 pavaduotojai;

7.2.3. Skyriaus sekretorius;

7.2.4. Susirinkime (konferencijoje) rinkti nariai;

7.2.5. Skyriaus poskyrių pirmininkai.

7.3. Skyriaus tarybos posėdžiuose su patariamojo balso teise kviečiami dalyvauti Partijos iškelti Seimo nariai ir Kalvarijos savivaldybės tarybos nariai.

7.4.Skyriaus taryba:

7.4.1. koordinuoja politinę Skyriaus poskyrių bei Skyriaus narių grupių veiklą;

7.4.2. šaukia Susirinkimą (konferenciją), sudaro Susirinkimo (konferencijos) darbotvarkę;

7.4.3. tvirtina Skyriaus sekretoriato (jei jis sudaromas) darbuotojų etatų struktūrą ir Skyriaus sekretoriato darbo reglamentą;

7.4.4. sudaro Skyriaus rinkimų (referendumo) štabą, skiria jo vadovą;

7.4.5. ne rečiau kaip kartą per pusę metų išklauso Partijos frakcijos Kalvarijos savivaldybės taryboje veiklos ataskaitą;

7.4.6. sudaro norinčių kandidatuoti į savivaldybės tarybą sąrašą ir teikia jį Skyriaus susirinkimui (konferencijai) svarstyti;

7.4.7. vykdo Skyriaus susirinkimo (konferencijos) pavedimus bei kitas funkcijas, nepriskirtas Skyriaus susirinkimo (konferencijos) kompetencijai;

7.4.8. rekomenduoja Skyriaus atstovus į Kalvarijos savivaldybės valdžios, valdymo ir viešojo administravimo institucijas, gali siūlyti jiems atsistatydinti;

7.4.9. sprendžia Skyriaus atstovų dalyvavimo koalicijose savivaldybės tarybos rinkimuose ir po rinkimų klausimus, aptarus juos Valdyboje;

7.4.10. teikia pasiūlymus Partijos institucijoms;

7.4.11. Skyriaus taryba gali sudaryti Skyriaus sekretoriatą ir priimti į jį darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis arba talkinančius savanoriškumo pagrindais.

7.5.Skyriaus tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Skyriaus taryba dirba pagal Skyriaus tarybos patvirtintą darbo reglamentą, negalintį prieštarauti Partijos įstatams ir Skyriaus nuostatams.

7.6. Skyriaus tarybos posėdžiams pirmininkauja Skyriaus pirmininkas arba jo įgaliotas Skyriaus pirmininko pavaduotojas.

7.7. Skyriaus tarybos posėdį šaukia Skyriaus pirmininkas.

7.8. Skyriaus tarybos posėdis gali būti šaukiamas ir ketvirtadalio Skyriaus narių raštišku reikalavimu nurodžius svarstytinus klausimus bei pateikus sprendimų projektus. Šiuo atveju posėdžiui pirmininkauti ir sprendimus pasirašyti gali ir posėdyje išrinktas Skyriaus tarybos narys.

7.9. Skyriaus tarybos posėdžio darbotvarkės projektą sudaro Skyriaus pirmininkas.

7.10. Skyriaus tarybos sprendimai priimami paprastąja balsų dauguma.

7.11. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia posėdžio pirmininko balsas.

8. Skyriaus pirmininkas

8.1. Skyriaus pirmininkas:

8.1.1. pirmininkauja Skyriaus tarybos posėdžiams;

8.1.2. pasirašo Skyriaus tarybos posėdžių dokumentus ir prižiūri jų vykdymą;

8.1.3. pasirašo Skyriaus susitarimus;

8.1.4. kontroliuoja Skyriaus sekretoriaus darbą;

8.1.5. atstovauja Skyrių Partijos organuose, kitose organizacijose bei institucijose.

8.2. Skyriaus pirmininkas renkamas Susirinkime (konferencijoje) dvejų metų kadencijai slaptu balsavimu, jei Susirinkimas (konferencija) nenutaria kitaip.

8.3. Skyriaus pirmininko nesant, jam atsistatydinus ar negalint toliau eiti pareigų, jo įgaliojimai pereina Skyriaus tarybos pavedimu vienam iš Skyriaus pirmininko pavaduotojų.

8.4. Skyriaus pirmininko nesant ar jam negalint eiti pareigų ilgiau nei pusę metų, Skyriaus taryba privalo šaukti Susirinkimą (konferenciją) ir rinkti pirmininką bei kitas Susirinkime (konferencijoje) renkamas ar tvirtinamas Skyriaus institucijas.

8.5. Kitą Skyriaus pirmininko pavaduotojų kompetenciją nustato Skyriaus pirmininkas.

9. Skyriaus narių grupės

9.1. Skyriaus institucijos konkretiems klausimams nagrinėti gali sudaryti Skyriaus narių grupes (komitetus, rinkimų štabus, komisijas ir pan.) ir pavesti joms atlikti funkcijas, neviršijančias sudarančios Skyriaus institucijos kompetencijos ribų. Skyriaus nariai turi teisę siūlyti sudaryti tokias Skyriaus narių grupes ir dalyvauti jų veikloje.

9.2. Skyriaus institucijos sprendime sudaryti Skyriaus narių grupę turi būti:

9.2.1. nustatyti Skyriaus narių grupės veiklos tikslai arba siektini rezultatai;

9.2.2. paskirtas Skyriaus narių grupės vadovas;

9.2.3. nustatyta tvarka, kaip Skyriaus narių grupės veikloje gali dalyvauti ir su ja susipažinti Skyriaus nariai.

9.3. Skyriaus narių grupės :

9.3.1. teikia pasiūlymus Skyriaus institucijoms, Partijos organams, analogiška veikla užsiimančioms Partijos narių grupėms;

9.3.2. buria Skyriaus narius, kviečia dalyvauti grupės veikloje Partijos draugus, ekspertus atskiriems klausimams nagrinėti;

9.3.3. teikia pasiūlymus formuojant Skyriaus politiką atskirais Skyriaus veiklos klausimais.

9.4. Skyriaus narių grupės vadovas teikia grupei tvirtinti grupės vadovo pavaduotojo kandidatūrą, nustato grupės posėdžių sušaukimo terminus, sudaro grupės posėdžio darbotvarkės projektą, pasirašo grupės sprendimus.

9.5. Skyriaus narių grupės vadovo nesant ar jam negalint eiti pareigų, jo pareigas eina grupės vadovo pavaduotojas.

9.6. Sprendimai Skyriaus narių grupės posėdžiuose priimami paprastąja balsų dauguma nuo dalyvaujančių grupės posėdyje grupės narių.

10. Skyriaus sekretorius

10. 1. Skyriaus sekretorius yra kasdienę Skyriaus veiklą administruojanti Skyriaus institucija.

10.2. Skyriaus sekretoriaus veiklos nuostatus tvirtina Skyriaus taryba.

10.3. Skyriaus sekretorius:

10.3.1. organizuoja Susirinkimų (konferencijų), Skyriaus pirmininko, Skyriaus tarybos sprendimų vykdymą;

10.3.2. koordinuoja organizacinę Skyriaus, Skyriaus narių grupių Skyriaus poskyrių veiklą, teikia jiems informaciją ir metodinę paramą;

10.3.3. rengia Susirinkimus (konferencijas) Skyriaus tarybos posėdžius, Skyriaus rengiamus seminarus, konferencijas, kitus renginius;

10.3.4. veda Susirinkimų (konferencijų), Skyriaus pirmininko, Skyriaus tarybos raštvedybą ir tvarko archyvą;

10.3.5. kartu su Partijos sekretoriatu veda Skyriaus narių apskaitą;

10.3.6. tvarko Skyriaus ūkinius reikalus, lėšas ir turimą bei valdomą turtą, renka nario mokestį;

10.3.7. kartu su Skyriaus rinkimų štabu organizuoja Partijos rinkimų kampanijas, referendumus;

10.3.8. renka informaciją apie politinę situaciją Skyriaus teritorijoje.

11. Skyriaus kontrolierius

11.1. Skyriaus kontrolierius:

11.1.1. ne rečiau kaip kartą per metus patikrina Skyriaus finansinę padėtį, įvertina priimtų per ataskaitinį laikotarpį finansinių sprendimų teisėtumą ir lėšų panaudojimo pagal paskirtį faktą;

11.1.2.  atlikto patikrinimo pagrindu teikia Susirinkimui (konferencijai) ataskaitą;

11.1.3.  Skyriaus institucijos privalo teikti Skyriaus kontrolieriui reikalingą pagalbą ir informaciją.

11.1.4.  Skyriaus kontrolierius negali būti Skyriaus tarybos nariu.

12. Skyriaus poskyriai

12.1. Skyriaus poskyriai yra Skyriaus narių grupės, veikiančios vienmandačių Seimo rinkimų apygardose, seniūnijose ar kitose teritorijose.

12.2. Iniciatyvą įkurti poskyrį gali pareikšti ne mažiau kaip trys Skyriaus nariai. Poskyriai įkuriami Skyriaus susirinkimo (konferencijos) sprendimu.

12.3. Skyriaus poskyris atlieka kasdienį Partijos organizacinį – agitacinį darbą vietose, telkia Skyriaus narius ir Partijos draugus, veikia politinių kampanijų metu.

12.4.Skyriaus poskyrio veiklos tikslai:

12.4.1. Suaktyvinti Skyriaus narių veiklą įgyvendinant Partijos tikslus.

12.4.2. Organizuoti ir vykdyti rinkimų (referendumo) kampanijas.

12.4.3. Organizuoti darbą su rinkėjais.

12.4.4. Pritraukti į Partiją naujus narius.

12.4.5. Palaikyti ryšius su Partijos iškeltu kandidatu į Seimo narius, padėti jam bendrauti su rinkėjais, padėti jam Seimo rinkimų apygardoje vykdyti kitas kandidato į Seimo narius arba išrinkto Seimo nario funkcijas.

12.5. Skyriaus poskyriui vadovauja poskyrio vadovas, kurį išsirenka Skyriaus poskyrio nariai. Apie tai informuojamas Skyriaus pirmininkas, Skyriaus taryba ir Skyriaus sekretorius.

12.6. Sprendimai Skyriaus poskyrio posėdžiuose priimami paprastąja dalyvaujančių poskyrio posėdyje poskyrio narių balsų dauguma.

12.7. Poskyriuose, turinčiuose daugiau nei penkiasdešimt narių gali būti renkama poskyrio taryba.

12.8. Skyriaus tarybai pavedus poskyrio tarybai spręsti narių priėmimo į Partiją klausimus, poskyrio pirmininkas apie gautus prašymus priimti į Partiją ne vėliau kaip per 3 darbo dienas informuoja Skyriaus sekretorių ir sekretoriatą.

13. Skyriaus lėšos

13.1. Skyriaus lėšos ir kitas Skyriuje apskaitomas turtas yra Partijos lėšų ir turto dalis.

13.2. Skyriaus lėšas sudaro:

13.2.1. Skyriaus nario mokestis;

13.2.2. Skyriaus narių bei kitų asmenų aukos ir įnašai;

13.2.3. Skyriaus leidybos, spaudos ir atributikos platinimo, politinių bei kultūrinių renginių (paskaitų, parodų ir kt.) organizavimo ir kitos veiklos pajamos;

13.2.4. kitos teisėtai gautos pajamos.

13.3. Apie panaudotas Skyriaus lėšas turi būti parengta ir artimiausiame Susirinkime arba Skyriaus tarybos posėdyje patvirtinta ataskaita. Skyriaus tarybai patvirtinus skyriaus lėšų panaudojimo ataskaitą, ataskaitos kopija per 7 dienas perduodama sekretoriatui.

13.4. Skyriaus lėšas tvarko, jas ir kitą turtą apskaito Skyriaus sekretorius Valdybos ir sekretoriato nustatyta tvarka.

14. Skyriaus reorganizavimas ir likvidavimas

14.1. Skyrius reorganizuojamas arba likviduojamas Valdybos sprendimu.

14.2. Priėmusi sprendimą likviduoti Skyrių, Valdyba sudaro likvidavimo komisiją, kuri sprendžia Skyriaus lėšų bei turto panaudojimo bei kitus su likvidavimu susijusius klausimus.

 
 
  Skyriaus pirmininkas                                                                                                                        J.K.Dzirmeika

Susisiekite su mumis

captcha
Atnaujinti

Dabar svetainėje 8 svečiai (-ių) ir narių nėra